Ochrana osobných údajov

Last updated on September 7th, 2020 at 01:38 pm

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
UŽÍVATEĽSKÉ A PRÁVNE PODMIENKY
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

Účelom používateľských a právnych podmienok je vymedziť podmienky používania a právne súvislosti webovej stránky www.csh.sk, ktorej výhradným vlastníkom a prevádzkovateľom je CSH s.r.o. Pred začatím používania webovej stránky si pozorne prečítajte tento dokument. Otvorením webovej stránky a použitím ktorejkoľvek zo služieb webovej stránky Užívateľ potvrdzuje, že tento dokument prečítal, a akceptoval ako záväzný.

Prevádzkovateľom Informačného systému je:
CSH s.r.o.
Ul. K. Thalyho 39/6
945 01 Komárno
IČO: 46720707 

Obsah webovej stránky www.csh.sk (napr. text, blogový príspevok, popis, fotografia atď.) je vlastníctvom spoločnosti CSH s.r.o. a je chránený autorským právom. Bez súhlasu spoločnosti CSH s.r.o. je zakázané kopírovť, ukladať, distribuovať, prenášať, upravovať a predávať kópie obsahu webovej stránky v akejkoľvek podobe. V súvislosti s takýmito a podobnými zámermi nás prosím kontaktujte na adrese info@csh.sk. Sme vám k dispozícii!

Účel spracovania údajov

CSH s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov služby a pomocné materiály v oblasti sieťotlače, tampotlače, a digitálnych tlačiarenských technológií. V súvislosti s touto činnosťou zaznamenáva údaje potrebné k vyšpecifikovaniu správneho produktu k predkladaniu ponúk, k predaji, uzatváraniu zmlúv, materiálom priameho marketingu a informačným letákom, a spracováva ich. Prístup k určitému obsahu a informáciám na webovej stránke podlieha poskytovaniu údajov – registrácii. Účelom spracovania údajov je poskytovanie personalizovaných informácií návštevníkom stránky a posielanie reklamných e-mailov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov a doba uchovávania

Rozsah zozbieraných a spracovaných osobných údajov sa líši v závislosti od toho, ktoré služby chce zákazník využívať a do akej miery. V tomto prípade naše online registračné stránky vždy informujú o rozsahu údajov, ktoré je potrebné poskytnúť, aby ste mohli službu využívať, ako aj o údajoch, ktoré je možné poskytnúť dobrovoľne. Spracované osobné údaje sú najmä, ale nie výlučne: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov spoločnosti, pozícia kontaktnej osoby, technológia tlače, informácie o strojovom parku, technológie o ktoré má zákazník záujem. Doba uchovávania údajov: 24 hodín pre registrácie bez potvrdenia používateľa a 10 rokov od poslednej aktualizácie údajov používateľa pre overených zákazníkov a príjemcov správ z priameho marketingu zasielaných elektronicky. CSH s.r.o. zdieľa tieto údaje s nasledujúcimi organizáciami výlučne v záujme poskytovania služieb s cieľom doručenia správ, úhrady faktúr, marketingových kampaní, informačných buletínov, fakturácie a vedenie účtovníctva:

Poskytovatel hostingu:

Názov:                        Webglobe – Yegon, s. r. o.
Organizácia:               Webglobe – Yegon, s. r. o.
IČO:                            36306444
Telefón:                     +421.258101062
Email:                       sk-nic@webglobe.sk
Ulica:                        Stará Prievozská 2
Obec:                        Bratislava
PSČ:                          821 09

Poskytovateľ mobilných služieb:

Názov: Orange Slovensko, a. s
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35 697 270
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Orange Slovensko a.s., Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
e-mail:  dpo@orange.sk

Poskytovateľ služieb digitálneho marketingu:

Menta Marketing
Sídlo a poštová adresa: 1144 Budapest, Egyenes u.8.
Registračné číslo spoločnosti: 01-11-004775
DIČ: 26144052-1-42
Webová stránka: www.mentamarketing.hu
E-mailová adresa: info@mentamarketing.hu
telefónne číslo: +36309557431

Poskytovateľ účtovných služieb spoločnosti:

Na splnenie svojich daňových a účtovných povinností naša spoločnosť používa externého poskytovateľa služieb so zmluvou o účtovníctve.

Názov spoločnosti: ACCOUNTING BK s.r.o.
Sídlo: Zlatná na Ostrove 166, 946 12 Zlatná na Ostrove
Miesto spracovania údajov: Lodná 2B, 945 01 Komárno
Daňové číslo: 47855274
Zastupuje: Brigita Kriváneková
e-mail: brigi@uctovnictvo-bk.sk

Poštové služby, doručovanie, doručovanie balíkov

Spracovatelia dostávajú od našej spoločnosti osobné údaje potrebné na doručenie, podľa dodacej dokumentácie (meno, adresa dotknutej osoby) a používajú ich na doručovanie zásielok.

Slovenská pošta, a. s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: zodpovedna.osoba@slposta.sk
Telefón: 0850 122 413

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: dataprotection@gls-slovakia.com

 1. Účel spracúvania osobných údajov:  marketing a zbieranie cookies
 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov: 
  1. meno a priezvisko
  2. kontaktné údaje
  3. kontaktné adresy
  4. cookies[1]
 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
 4. Totožnosť  oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
 5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe, predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov.
 7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.
 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google. 

Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa

Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Informácia o oprávnenom záujme pre marketing:

Naša spoločnosť vykonáva  posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu – zasielania noviniek existujúcim klientom.

Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena rozvrhu otváracích hodín napríklad.

Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 

[1] Súbory cookiesCookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.